Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 130/2021

Nr. 130/2021 30. desember 2021

FJÁRLÖG
fyrir árið 2022.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

Fjárstreymi ríkissjóðs (A1-hluta)

1. gr.

Árið 2022 er gert ráð fyrir að fjárreiður ríkissjóðs (A1-hluta) verði eins og tilgreint er í þessari grein, sbr. sundurliðun 1 og 2.

Rekstrargrunnur m.kr.
Heildartekjur  951.962,7
  Skatttekjur  745.539,8
    Skattar á tekjur og hagnað  327.600,0
    Skattar á launagreiðslur og vinnuafl  9.476,0
    Eignarskattar  9.161,0
    Skattar á vöru og þjónustu  381.175,1
    Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti  3.575,4
    Aðrir skattar  14.552,3
  Tryggingagjöld  107.049,0
  Fjárframlög  5.980,6
    Aðrar tekjur  93.393,3
    Eignatekjur  51.960,2
      þ.a. vaxtatekjur  12.423,4
      þ.a. arðgreiðslur  31.752,2
    Sala á vöru og þjónustu  35.079,0
    Ýmsar tekjur  6.354,1
Heildargjöld  1.138.314,5
  Rekstrarútgjöld  1.104.232,7
    Laun  260.827,6
    Kaup á vöru og þjónustu  172.542,4
    Afskriftir  54.494,9
    Vaxtagjöld  67.297,7
    Framleiðslustyrkir  55.101,0
    Fjárframlög  408.349,5
    Félagslegar tilfærslur til heimila  23.418,7
    Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög  62.200,8
Rekstrarjöfnuður  -152.270,0
  Hrein fjárfesting í efnislegum eignum  34.081,8
    Fjárfesting í efnislegum eignum  88.576,8
    Afskriftir (-)  -54.494,9
Heildarjöfnuður  -186.351,8
Frumjöfnuður  -131.477,5

Peningalegar eignir, hreyfingar

 -54.530,0
    Sjóður og bankareikningar, nettó  -11.499,3
    Lánveitingar  24.527,0
    Hlutafé og stofnfjárframlög  -74.482,0
    Viðskiptakröfur  6.924,3
Skuldir, hreyfingar  131.821,8
    Lántökur  136.709,0
    Lífeyrisskuldbindingar  -5.392,0
    Viðskiptaskuldir  504,8

 

Sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta)

2. gr.

Árið 2022 er áætlað að sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta) verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrarhreyfingar m.kr.
Innheimta  917.625,1
  Skatttekjur  743.886,6
  Tryggingagjöld 106.429,0
  Fjárframlög  5.980,6
  Fjármunatekjur  12.260,9
  Aðrar tekjur  49.068,0
   
Greiðslur  1.068.158,2
  Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar  529.151,3
  Rekstrartilfærslur  460.813,0
  Fjármagnstilfærslur  38.498,9
  Fjármagnskostnaður  39.695,0
   
Handbært fé frá rekstri  -150.533,1
   
Fjárfestingarhreyfingar  
  Fjárfesting  -71.382,4
  Sala eigna  75.700,0
  Veitt löng lán  -29.288,0
  Innheimtar afborganir af veittum lánum  4.761,0
  Móttekinn arður  31.752,2
  Framlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins  -8.000,0
  Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup  -1.218,0
  Fjárfestingarhreyfingar samtals  2.324,8
   
Hreinn lánsfjárjöfnuður  -148.208,3
   
Fjármögnunarhreyfingar  
  Tekin langtímalán  320.750,0
  Afborganir af teknum langtímalánum  -184.041,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals  136.709,0
   
Breyting á handbæru fé -11.499,3

 

Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum

3. gr.

Árið 2022 er gert ráð fyrir að fjárheimildir fyrir heildargjöldum, rekstrartekjur og framlag úr ríkissjóði fyrir málefnasvið ríkissjóðs (A1-hluta) verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar­framlög Rekstrar­tilfærslur Fjármagns­tilfærslur Fjárfest­ingar-framlög Heildar­fjár­heimild Rekstrar­tekjur Framlag úr ríkissjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofnanir þess 5.527,0 131,2   1.659,4 7.317,6 -140,8 7.176,8
02 Dómstólar 3.613,7     71,5 3.685,2 -1,3 3.683,9
03 Æðsta stjórnsýsla 2.482,0 53,5   1.068,4 3.603,9   3.603,9
04 Utanríkismál 9.547,9 4.108,6   305,4 13.961,9 -484,1 13.477,8
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 35.310,3 1.019,5   3.093,9 39.423,7 -18.126,6 21.297,1
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár  4.084,1     98,8 4.182,9 -1.047,9 3.135,0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 1.266,4 1.823,4 25.973,7 44,5 29.108,0 -802,9 28.305,1
08 Sveitarfélög og byggðamál 148,2 26.798,5     26.946,7   26.946,7
09 Almanna- og réttaröryggi 31.763,2 638,7 18,5 2.518,7 34.939,1 -2.124,9 32.814,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 10.627,7 7.132,8   83,9 17.844,4 -323,9 17.520,5
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 14.753,7 4.594,5 1.571,4 30.525,0 51.444,6 -2.085,5 49.359,1
12 Landbúnaður 2.815,9 16.370,4   30,5 19.216,8 -606,0 18.610,8
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 5.490,8 730,3 400,0 2.225,4 8.846,5 -1.760,2 7.086,3
14 Ferðaþjónusta 1.113,8 560,5 603,2 1,7 2.279,2 -37,7 2.241,5
15 Orkumál 989,1 5.126,9 72,5 6,5 6.195,0 -245,9 5.949,1
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála 2.025,3 2.613,4   14,6 4.653,3 -88,3 4.565,0
17 Umhverfismál 14.690,1 6.933,1 2.980,2 751,1 25.354,5 -3.153,8 22.200,7
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 9.537,2 7.090,9 656,2 612,7 17.897,0 -1.666,3 16.230,7
19 Fjölmiðlun 5.177,8 384,3   1,0 5.563,1   5.563,1
20 Framhaldsskólastig 37.055,6 2.669,2 186,4 572,3 40.483,5 -1.536,1 38.947,4
21 Háskólastig 47.395,3 8.188,8   1.545,3 57.129,4 -11.631,0 45.498,4
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála 4.351,4 1.789,7   16,8 6.157,9 -976,7 5.181,2
23 Sjúkrahúsþjónusta 115.141,5 3.442,2   19.104,5 137.688,2 -9.014,4 128.673,8
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 36.706,6 29.131,7   1.058,2 66.896,5 -1.539,3 65.357,2
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 62.915,4 895,0 2.300,4 5.247,7 71.358,5 -3.338,5 68.020,0
26 Lyf og lækningavörur 12.852,0 18.427,6     31.279,6   31.279,6
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 169,0 88.765,4   0,6 88.935,0 -11,3 88.923,7
28 Málefni aldraðra 2,1 100.983,2     100.985,3 -8,3 100.977,0
29 Fjölskyldumál 7.049,4 44.494,2   234,4 51.778,0 -164,0 51.614,0
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 6.273,4 48.804,3   23,4 55.101,1 -2.723,1 52.378,0
31 Húsnæðisstuðningur 148,5 9.153,2 3.736,4   13.038,1   13.038,1
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 13.738,8 897,7   202,1 14.838,6 -1.931,0 12.907,6
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar 114.081,2     110,0 114.191,2   68.889,2
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 14.420,0 20.682,8   244,1 35.346,9 -304,4 17.168,6
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 3.937,9 6.309,4     10.247,3 -4,9 10.242,4
Samtals 637.202,3 470.744,9 38.498,9 71.472,4 1.217.918,5 -65.879,1 1.088.863,5
               
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli         -79.604,0 30.202,0 0,0
þar af aðlögun vegna rekstrartekna         -30.202,0 30.202,0  
þar af vegna tapaðra krafna         -90,0    
Þar af vegna endurgeiðslu VSK til opinberra aðila         15.000,0    
Þar af vegna sölu fastafjármuna         -715,0    
þar af vegna framsetningar lífeyrisskuldbindinga         -45.723,0    
þar af v/afskrifta skattkrafna         -17.873,9    
Samtals skv. GFS-staðli         1.138.314,5 -35.677,1 1.088.863,5

 

Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum og málaflokkum

4. gr.

Árið 2022 er gert ráð fyrir að framlög úr ríkissjóði (A1-hluta) og fjárheimildir fyrir heildargjöldum, án rekstrartekna, sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrar­grunnur, m.kr. Æðsta stjórn ríkis­ins For­sætis-ráðu­neyti Mennta- og menn.m.-ráðuneyti Utan­ríkis-ráðu­neyti Atvinnu-vega og nýsk.-ráðu­neyti Dóms­mála-ráðu­neyti Félags-mála­ráðu­neyti Heil-brigðis-ráðu­neyti Fjár­mála- og efna­hags­ráðu­neyti Sam­göngu- og sveitar­stj.-ráðu­neyti Umhv.- og auð­linda-ráðu­neyti Vaxta­gjöld ríkis­sjóðs Heildar­fjár­heimild Fram­lag úr ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofnanir þess 7.317,6                       7.317,6 7.176,8
01.10 Alþingi 6.104,8                       6.104,8 6.074,6
01.20 Eftirlits­stofnanir Alþingis 1.212,8                       1.212,8 1.102,2
02 Dómstólar  241,7         3.443,5             3.685,2 3.683,9
02.10 Hæstiréttur  241,7          227,2              468,9  468,9
02.20 Héraðs­dómstólar           2.066,8             2.066,8 2.065,5
02.30 Landsréttur            793,1              793,1  793,1
02.40 Dómstóla­sýslan            356,4              356,4  356,4
03 Æðsta stjórnsýsla 1.112,7 2.491,2                     3.603,9 3.603,9
03.10 Embætti forseta Íslands  341,5                        341,5  341,5
03.20 Ríkis­stjórn  771,2                        771,2  771,2
03.30 Forsætis­ráðuneyti   2.491,2                     2.491,2 2.491,2
04 Utanríkis­mál       13.961,9                 13.961,9 13.477,8
04.10 Utanríkis­þjónusta og stjórnsýsla utanríkis­mála       7.002,8                 7.002,8 6.599,6
04.20 Utanríkis­viðskipti        885,0                  885,0  885,0
04.30 Sam­starf um öryggis- og varnarmál       3.003,6                 3.003,6 2.922,7
04.50 Samn­ings­bundin framlög vegna fjölþjóða­samstarfs       3.070,5                 3.070,5 3.070,5
05 Skatta-, eigna- og fjármála­umsýsla                 39.423,7       39.423,7 21.297,1
05.10 Skattar og innheimta                 9.437,8       9.437,8 8.907,5
05.20 Eigna­umsýsla ríkisins                 15.820,1       15.820,1 1.676,3
05.30 Fjár­mála­umsýsla ríkisins                 5.442,6       5.442,6 2.672,7
05.40 Stjórn­sýsla ríkis­fjármála                 8.723,2       8.723,2 8.040,6
06 Hag­skýrslu­gerð og grunnskrár   1.794,7              82,9 2.305,3     4.182,9 3.135,0
06.10 Hag­skýrslu­gerð, grunnskrár og upplýs­inga­mál   1.794,7              82,9 2.305,3     4.182,9 3.135,0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingar­greinar     11.073,7   18.034,3               29.108,0 28.305,1
07.10 Vísindi og sam­keppnis­sjóðir í rannsóknum     10.388,7   4.211,5               14.600,2 14.436,9
07.20 Ný­sköpun, sam­keppni og þekkingar­greinar      685,0   13.822,8               14.507,8 13.868,2
08 Sveitar­félög og byggða­mál                   26.946,7     26.946,7 26.946,7
08.10 Fram­lög til sveitar­félaga                   24.869,1     24.869,1 24.869,1
08.20 Byggða­mál                   2.077,6     2.077,6 2.077,6
09 Almanna- og réttar­öryggi    458,3       34.480,8             34.939,1 32.814,2
09.10 Lög­gæsla           21.462,6             21.462,6 20.538,6
09.20 Land­helgi           5.564,8             5.564,8 5.023,8
09.30 Ákæru­vald og réttar­varsla    458,3       1.610,0             2.068,3 2.047,5
09.40 Réttar­aðstoð og bætur           2.473,9             2.473,9 1.982,1
09.50 Fulln­ustu­­mál           3.369,5             3.369,5 3.222,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórns­ýsla dóms­mála           15.661,0 2.183,4           17.844,4 17.520,5
10.10 Per­sónu­vernd            334,2              334,2  330,5
10.20 Trúmál           8.350,5             8.350,5 8.350,5
10.30 Sýslu­menn           3.482,8             3.482,8 3.352,7
10.40 Stjórn­sýsla dómsmála­ráðuneytis           1.596,7             1.596,7 1.475,0
10.50 Útlend­inga­mál           1.896,8 2.183,4           4.080,2 4.011,8
11 Sam­göngu- og fjar­skipta­mál                   51.444,6     51.444,6 49.359,1
11.10 Sam­göngur                   49.195,9     49.195,9 47.255,9
11.20 Fjar­skipti                   1.295,3     1.295,3 1.264,3
11.30 Stjórn­sýsla samgöngu­ráðuneytis                    953,4      953,4  838,9
12 Land­búnaður         19.216,8               19.216,8 18.610,8
12.10 Stjórnun landbún­aðarmála         18.449,2               18.449,2 17.858,2
12.20 Ranns­óknir, þróun og nýsköpun í land­búnaðar­málum          767,6                767,6  752,6
13 Sjávar­útvegur og fiskeldi         8.846,5               8.846,5 7.086,3
13.10 Stjórnun sjávar­útvegs og fiskeldis         1.671,8               1.671,8 1.497,1
13.20 Rann­sóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi         7.174,7               7.174,7 5.589,2
14 Ferða­þjónusta         2.279,2               2.279,2 2.241,5
14.10 Ferða­þjónusta         2.279,2               2.279,2 2.241,5
15 Orkumál          72,5           6.122,5   6.195,0 5.949,1
15.10 Stjórnun og þróun orkumála          72,5           6.122,5   6.195,0 5.949,1
16 Markaðs­eftirlit, neyt­enda­mál og stj.sýsla atv.mála         2.196,5       2.456,8       4.653,3 4.565,0
16.10 Mark­aðs­eftirlit og neytenda­­mál          715,1       2.456,8       3.171,9 3.130,5
16.20 Stjórn­sýsla atvinnu­mála og nýsköpunar         1.481,4               1.481,4 1.434,5
17 Umhverfis­mál         3.382,1          590,5 21.381,9   25.354,5 22.200,7
17.10 Nátt­úru­vernd, skógrækt og landgræðsla         3.382,1           2.454,0   5.836,1 4.946,1
17.20 Rann­sóknir og vöktun á náttúru Íslands                     4.264,1   4.264,1 2.560,5
17.30 Með­höndlun úrgangs                     6.379,7   6.379,7 6.339,7
17.40 Varnir vegna náttúruvá                     2.689,9   2.689,9 2.689,9
17.50 Stjórn­sýsla umhverfis­mála                    590,5 5.594,2   6.184,7 5.664,5
18 Menn­ing, listir, íþrótta- og æskulýðs­mál     17.897,0                   17.897,0 16.230,7
18.10 Safna­mál     5.328,9                   5.328,9 4.682,1
18.20 Menn­ingar­stofnanir     6.070,0                   6.070,0 5.112,0
18.30 Menn­ingar­sjóðir     5.153,3                   5.153,3 5.091,8
18.40 Íþrótta- og æskulýðs­mál     1.344,8                   1.344,8 1.344,8
19 Fjöl­miðlun         5.563,1               5.563,1 5.563,1
19.10 Fjöl­miðlun         5.563,1               5.563,1 5.563,1
20 Fram­halds­skólastig     40.483,5                   40.483,5 38.947,4
20.10 Fram­halds­skólar     39.006,6                   39.006,6 37.470,5
20.20 Tón­listar­fræðsla      661,6                    661,6  661,6
20.30 Vinnu­staða­nám og styrkir      242,6                    242,6  242,6
20.40 Jöfnun náms­kostnaðar      572,7                    572,7  572,7
21 Háskóla­stig     56.906,6    222,8               57.129,4 45.498,4
21.10 Háskólar og rannsókna­starfsemi     50.502,3    222,8               50.725,1 39.094,1
21.30 Stuðn­ingur við námsmenn     6.404,3                   6.404,3 6.404,3
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála     6.157,9                   6.157,9 5.181,2
22.10 Leik­skóla- og grunn­skóla­stig      579,7                    579,7  579,7
22.20 Fram­halds­fræðsla og menntun óflokkuð á skólastig     2.048,9                   2.048,9 1.984,2
22.30 Stjórn­sýsla mennta- og menn­inga­rmála     3.529,3                   3.529,3 2.617,3
23 Sjúkra­hús­þjónusta               137.688,2         137.688,2 128.673,8
23.10 Sér­hæfð sjúkrahús­þjónusta               119.469,6         119.469,6 111.878,5
23.20 Almenn sjúkrahús­þjónusta               15.122,6         15.122,6 13.699,3
23.30 Erlend sjúkrahús­þjónusta               3.096,0         3.096,0 3.096,0
24 Heil­brigðis­þjónusta utan sjúkrahúsa               66.896,5         66.896,5 65.357,2
24.10 Heilsu­gæsla               35.212,0         35.212,0 33.931,3
24.20 Sér­fræði­þjónusta og hjúkrun               20.979,8         20.979,8 20.979,8
24.30 Sjúkra­þjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun               7.314,1         7.314,1 7.055,5
24.40 Sjúkra­flutningar               3.390,6         3.390,6 3.390,6
25 Hjúkr­unar- og endur­hæfingar­þjónusta               71.358,5         71.358,5 68.020,0
25.10 Hjúkr­unar- og dvalar­rými               64.786,9         64.786,9 61.448,4
25.20 Endur­hæfingar­þjónusta               6.571,6         6.571,6 6.571,6
26 Lyf og lækn­inga­vörur               31.279,6         31.279,6 31.279,6
26.10 Lyf               25.545,9         25.545,9 25.545,9
26.30 Hjálp­ar­tæki               5.733,7         5.733,7 5.733,7
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks             83.605,0   5.330,0       88.935,0 88.923,7
27.10 Bætur skv. lögum um almanna­tryggingar, örorku­lífeyrir             52.038,2           52.038,2 52.038,2
27.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, örorka             30.443,9           30.443,9 30.443,9
27.30 Mál­efni fatlaðs fólks              927,4            927,4  927,4
27.40 Aðrar örorku­greiðslur (Önnur velferð­ar­mál, lífeyristr.)              195,5            195,5  184,2
27.50 Jöfnun á örorku­byrði almennra lífeyris­­sjóða                 5.330,0       5.330,0 5.330,0
28 Málefni aldraðra             100.985,3           100.985,3 100.977,0
28.10 Bætur skv. lögum um almanna­trygg., lífeyrir aldraðra             92.794,4           92.794,4 92.794,4
28.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, öldrun             7.757,1           7.757,1 7.749,8
28.30 Þjón­usta við aldraða og aðrar greiðslur, óta.              433,8            433,8  432,8
29 Fjöl­skyldu­mál      97,5       34.946,8 2.429,8 13.965,0  338,9     51.778,0 51.614,0
29.10 Barna­bætur                 13.965,0       13.965,0 13.965,0
29.20 Fæð­ingar­orlof             22.322,8           22.322,8 22.322,8
29.30 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, fjöl­skyldur              728,0            728,0  728,0
29.40 Annar stuðn­­ingur við fjöl­skyldur og börn      97,5       10.105,0      338,9     10.541,4 10.485,4
29.50 Bætur til eftir­lif­enda              473,0            473,0  473,0
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa               2.429,8         2.429,8 2.321,8
29.70 Málefni inn­flytjenda og flótta­manna             1.318,0           1.318,0 1.318,0
30 Vinnu­markaður og atvinnu­leysi             54.101,1   1.000,0       55.101,1 52.378,0
30.10 Vinnu­mál og atvinnu­leysi             52.327,3   1.000,0       53.327,3 51.244,3
30.20 Vinnu­markaður             1.773,8           1.773,8 1.133,7
31 Hús­næðis­stuðningur                 2.200,0 10.838,1     13.038,1 13.038,1
31.10 Hús­næðis­stuðningur                 2.200,0 10.838,1     13.038,1 13.038,1
32 Lýðheilsa og stjórn­sýsla velferð­ar­mála    367,5         3.348,8 8.302,5   2.819,8     14.838,6 12.907,6
32.10 Lýð­heilsa, forvarnir og eftirlit               4.394,4         4.394,4 3.558,5
32.20 Jafn­réttis­mál    367,5                      367,5  342,7
32.30 Stjórn­sýsla heil­brigðis­mála               3.908,1         3.908,1 3.772,5
32.40 Stjórn­sýsla félags­mála             3.348,8     2.819,8     6.168,6 5.233,9
33 Fjár­magns­kostnaður, ábyrgðir og lífeyris­skuld­bindingar                 62.491,2     51.700,0 114.191,2 68.889,2
33.10 Fjár­magns­kostnaður                       51.700,0 51.700,0 39.695,0
33.20 Ríkis­ábyrgðir                  110,0        110,0 20,0
33.30 Líf­eyris­­skuld­bindingar                 62.381,2       62.381,2 29.174,2
34 Almennur vara­sjóður og sértækar fjár­ráð­stafanir                 35.346,9       35.346,9 17.168,6
34.10 Almennur varasjóður                 16.499,7       16.499,7 16.195,3
34.20 Sér­tækar fjár­ráðstafanir                  973,3        973,3  973,3
34.30 Afskriftir skatt­­krafna                 17.873,9       17.873,9 -
35 Alþjóð­leg þróunar­samvinna       10.247,3                 10.247,3 10.242,4
35.10 Þróunar­samvinna       10.247,3                 10.247,3 10.242,4
Samtals 8.672,0 5.111,7 132.616,2 24.209,2 59.813,8 53.585,3 279.170,4 317.955,1 162.296,5 95.283,9 27.504,4 51.700,0  1.217.918,5  1.088.863,5
                             
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli                         -79.604,0  
þar af aðlögun vegna rekstrar­tekna                         -30.202,0  
þar af vegna tapaðra krafna                         -90,0  
Þar af vegna endur­­geiðslu VSK til opinberra aðila                         15.000,0  
Þar af vegna sölu fasta­fjármuna                         -715,0  
þar af vegna fram­setningar lífeyris­skuld­bindinga                         -45.723,0  
þar af v/afskrifta skattkrafna                         -17.873,9  
Samtals skv. GFS-staðli                          1.138.314,5  1.088.863,5

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

5. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilað að taka lán, endurlána, veita ríkisábyrgðir og fleira eftir því sem kveðið er á um í ákvæðum þessarar greinar:

1. Að taka lán allt að 250.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.
2. Að veita eftirtöldum aðilum, sem heimildir hafa til lántöku í sérlögum, heimild til að nýta þær á árinu 2022 með þeim takmörkunum sem tilgreindar eru í liðum 2.1 og 2.2, sbr. 5. tl. 16. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál:
  2.1 Landsvirkjun, allt að 40.000 m.kr., sbr. 9. gr. laga nr. 42/1983, um Landsvirkjun, með síðari breytingum.
  2.2 Byggðastofnun, allt að 3.000 m.kr., sbr. 15. gr. laga nr. 106/1999, um Byggðastofnun, með síðari breytingum.
3. Að taka lán allt að 60.800 m.kr. til fjármögnunar á eigin fé Seðlabanka Íslands verði eftir því kallað á grundvelli heimildar í 3. mgr. 40. gr. laga nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Eftirstöðvar innkallanlegs eigin fjár færast upp við hver áramót með hækkun vísitölu neysluverðs.
4. Að taka lán allt að 150.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til viðbótar lántöku samkvæmt lið 1 hér að framan, til að mynda í því skyni að efla gjaldeyrisforða eða endurfjármagna eldri lán, verði það talið hagkvæmt. Heimilt er að endurlána Seðlabanka Íslands lán sem tekin eru til að styrkja gjaldeyrisforðann.
5. Að endurlána allt að 10.300 m.kr. til Menntasjóðs námsmanna til að fjármagna útlán nýs lánakerfis námsmanna, sem verði að hámarki 13.300 m.kr. Öll útlán í nýju lánakerfi verði fjármögnuð með endurláni úr ríkissjóði og beinum framlögum ríkissjóðs vegna styrkja.
6. Að endurlána allt að 25.400 m.kr. til Húsnæðissjóðs vegna útlána sjóðsins að sömu fjárhæð. Þar af eru hlutdeildarlán 3.750 m.kr.
7. Að endurlána allt að 1.500 m.kr. til Fjárfanga ehf., sérstaks hlutafélags í eigu ríkisins sem hefur það hlutverk að annast minni fjárfestingar fyrir hönd stofnana.
8. Að endurlána allt að 3.000 m.kr. til Byggðastofnunar.
9. Að endurlána allt að 4.000 m.kr. til Betri samgangna ohf., sbr. 8 gr. laga nr. 81/2020, um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu.
10. Að endurlána allt að 3.500 m.kr. til Fasteigna Háskóla Íslands ehf., sem er fasteignafélag í eigu ríkissjóðs sem fer með eignarhald og umsýslu á þeim fasteignum sem Háskóli Íslands nýtir í starfsemi sinni.
11. Ýmis ákvæði.
  11.1 Erlendar fjárhæðir skulu miðast við kaupgengi íslensku krónunnar samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Íslands á staðfestingardegi fjárlaga.
  11.2 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út að nýju viðbót inn í eldri flokka ríkisbréfa og spariskírteina ríkissjóðs sem ekki eru komnir á gjalddaga. Skilmálar og kjör hlutdeildarskírteina (ríkisbréfa og spariskírteina) slíkra viðbóta við eldri flokka skulu vera hin sömu og að breyttu breytanda, þ.e. útgáfudagur, fyrsti vaxtadagur, vextir, verðtryggingarákvæði, gjalddagi og þess háttar.
  11.3 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út vaxtaskiptasamninga í því skyni að stýra vaxtaáhættu ríkissjóðs, fyrir allt að 50.000 m.kr.
  11.4 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, getur heimilað þeim aðilum sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum:
    a. að taka lán í því skyni að endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar eldri lána þegar hagstæðari kjör eru talin bjóðast;
    b. að stofna til skulda- og vaxtaskipta og nýta aðra möguleika sem bjóðast á markaði til þess að tryggja viðkomandi aðila gegn verulegum vaxta- eða gengisbreytingum;
    c. að taka ný lán til endurgreiðslu skammtímalána sem tekin eru á grundvelli heimilda í lið 2, að hluta eða öllu leyti, án þess að lánssamningur um þau falli úr gildi, enda sé ekki dregið á slíka lánssamninga að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
  11.5 Hyggist aðilar, sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum, nýta sér heimildir skv. lið 2 eða 10.4 skulu þeir gæta ákvæða 2. mgr. 5. gr. laga nr. 43/1990, um lánasýslu ríkisins.

 

Heimildir ráðherra

6. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra er heimilt:

Eftirgjöf gjalda.
1.1 Að fella niður eða endurgreiða virðisaukaskatt af efniskostnaði og sérfræðiþjónustu sem keypt er fyrir styrktarfé vegna rannsóknar Hjartaverndar á heilbrigði öldrunar.
1.2 Að heimila endurgreiðslu virðisaukaskatts af sérhæfðum íþróttabúnaði fyrir fatlaða íþróttamenn.
Sala fasteigna.
2.1 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteignum grunn-, framhalds- og sérskóla ásamt háskólum sem ekki eru lengur notaðar til skólahalds eða þykja ekki henta til skólahalds.
2.2 Að selja eignarhlut ríkisins í húsnæði á vegum heilbrigðisstofnana eða í heilbrigðistengdri starfsemi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði ef þurfa þykir í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.3 Að selja húsnæði dómstóla, lögreglu- og sýslumannsembætta og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.4 Að selja óhentugar eða óhagkvæmar húseignir utanríkisþjónustunnar erlendis og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.5 Að selja húseignir ríkisins við Guðrúnartún 6, Borgartún 5 og 7 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.6 Að ganga til samninga við Minjavernd um afhendingu og endurnýjun á Skólavörðustíg 9, Reykjavík.
2.7 Að selja fyrrum fasteign Landhelgisgæslunnar við Seljaveg 32 í Reykjavík ásamt lóð við Mýrargötu og Ánanaust.
2.8 Að selja Rauðarárstíg 10 og Laugaveg 114–116 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.9 Að selja Laugaveg 162–166 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.10 Að selja Hverfisgötu 113–115 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra.
2.11 Að selja Tollhúsið við Tryggvagötu 19 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.12 Að selja Skólavörðustíg 37, Reykjavík.
2.13 Að selja á markaði eða ganga til samninga við félagasamtök, sem veita geðheilbrigðisþjónustu, um ráðstöfun á Reynimel 55, Reykjavík.
2.14 Að selja Skógarhlíð 6, Reykjavík.
2.15 Að selja Ármúla 1a í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.16 Að selja hlut ríkisins í fasteigninni Bíldshöfða 16, Reykjavík.
2.17 Að selja fasteignir í eigu ríkisins við Stakkahlíð, Reykjavík.
2.18 Að selja eignarhlut ríkisins í Brautarholti 6, Reykjavík.
2.19 Að selja Austurstræti 19 í Reykjavík og Vesturvör 2 í Kópavogi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur og Landsrétt.
2.20 Að selja eignarhlut ríkisins í Engjateig 3, Reykjavík.
2.21 Að selja eignarhlut ríkisins í Borgartúni 22, Reykjavík.
2.22 Að selja eignarhlut ríkisins í Lágmúla 4, Reykjavík.
2.23 Að selja Kópavogsbraut 1c, Kópavogi.
2.24 Að selja eða leigja fasteignir í eigu ríkisins við Kópavogsbraut 5a-c, Kópavogi.
2.25 Að selja fasteignir í eigu ríkisins á Vífilsstöðum í Garðabæ sem nýtast ekki undir starfsemi á vegum ríkisins.
2.26 Að selja eignarhlut ríkisins í Hafnarstræti 99–101 á Akureyri og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.27 Að selja íbúðarhús á leigulóð á jörðinni Langekru, Rangárþingi ytra.
2.28 Að selja eyðibýli og húsarústir sem henta vel til endurbyggingar á leigulóð.
2.29 Að selja eða ráðstafa með öðrum hætti skemmu á Raufarhafnarflugvelli.
2.30 Að selja eða ráðstafa með öðrum hætti flugstöðinni á Flúðaflugvelli og Þingeyri.
2.31 Að selja hlut ríkisins í skrifstofuhúsi fyrrum sementsverksmiðju að Mánabraut, Akranesi.
2.32 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Miðstræti 19, Bolungarvík.
2.33 Að selja eignarhlut ríkisins í Stillholti 16–18, Akranesi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.34 Að selja eða leigja húsnæði í eigu ríkisins við Árleyni í Reykjavík.
2.35 Að selja Lyngholt 9, Ísafirði.
2.36 Að selja húsnæði við Brjánslæk, Vesturbyggð.
2.37 Að selja Víkurbraut 7, Höfn í Hornafirði.
2.38 Að heimila ÁTVR að selja Austurstræti 10a í Reykjavík, Miðvang 2–4 á Egilsstöðum og Selás 19 á Egilsstöðum.
2.39 Að heimila Happdrætti Háskóla Íslands að selja eignarhlut í Bíldshöfða 16 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.40 Að selja Digranesveg 5, Kópavogi.
Sala lóða, spildna og jarða.
3.1 Að selja hluta af landsvæðum ríkisins við Litla-Hraun.
3.2 Að selja eða leigja jarðirnar Gunnólfsvík I og II, Langanesbyggð.
3.3 Að selja land ríkisins við Blikastaðaveg, Reykjavík.
3.4 Að selja lóð í eigu ríkisins við Þjórsárgötu og Þorragötu, Reykjavík.
3.5 Að selja eignarhlut ríkisins í lóð að Frakkastíg 23, Reykjavík.
3.6 Að selja eða leigja landspildur ríkisins við Grindavík.
3.7 Að selja sumarhúsalóðir, íbúðarlóðir og spildur í eigu ríkisins, sem leigðar hafa verið til langs tíma, til leigjenda á grundvelli óháðs verðmats, enda liggi ekki sérstakir almannahagsmunir að baki eignarhaldi ríkisins.
3.8 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jarðir sem ekki eru nýttar til ábúðar í því skyni að koma þeim í ábúð eða nýta þær á annan hátt.
3.9 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brekkur 3 í Mýrdalshreppi.
3.10 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Sælingsdal í Dalasýslu.
3.11 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja eyðijörðina Hól í Fjarðabyggð.
3.12 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Skriðustekk í Breiðdalshreppi.
3.13 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Syðri-Bakka í Hörgársveit að hluta eða öllu leyti.
3.14 Að heimila Jarðasjóði að selja áveitulönd að hluta eða öllu leyti aftur til upprunajarða eða á almennum markaði.
3.15 Að heimila Jarðasjóði að kaupa jarðir eða jarðahluta vegna náttúruverndar, útivistar eða annarrar hagnýtingar sem þjónar almannahagsmunum.
3.16 Að heimila Jarðasjóði í samráði við Landgræðsluna að selja eða leigja uppgrædd landgræðslulönd að hluta eða öllu leyti aftur til eigenda upprunajarða eða á almennum markaði.
3.17 Að selja land við Hvanneyri sem ekki nýtist undir starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands.
3.18 Að selja hluta af lóð Vegagerðarinnar að Borgarbraut 66, Borgarnesi, ásamt salthúsbyggingu sem er á lóðinni. Jafnframt að kaupa eða leigja lóð að Borgarbraut 66 í Borgarnesi.
3.19 Að ganga til samninga við Skaftárhrepp um lóðir í eigu ríkisins við Skriðuvelli og Skerjavelli á Kirkjubæjarklaustri.
3.20 Að ganga til samninga um sölu eða makaskipti á Halldórsstöðum 1 í Laxárdal, sem er í eigu ríkisins, og Halldórsstöðum 2 í Laxárdal.
3.21 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brattholtshjáleigu í Árborg.
3.22 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja landspilduna Skarð, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
3.23 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Hofstaði, Reykhólahreppi.
Kaup og leiga fasteigna.
4.1 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir aðalskrifstofur ráðuneyta.
4.2 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir hjúkrunarrými aldraðra í samræmi við áform um fjölgun slíkra rýma.
4.3 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir heilbrigðisstofnanir, sjúkrahús eða heilbrigðistengda starfsemi vegna endurskipulagningar eða hagræðingar á starfseminni.
4.4 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir hverfisstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
4.5 Að kaupa sendiherrabústað eða skrifstofur í New York.
4.6 Að kaupa sumarbústaði í þjóðgarðinum á Þingvöllum og jarðir í næsta nágrenni hans.
4.7 Að kaupa eða taka á leigu viðbótarhúsnæði fyrir framhaldsskóla og háskóla í tengslum við sameiningar, breytingar eða hagræðingu á starfseminni.
4.8 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir þjónustustofnanir fatlaðra.
4.9 Að kaupa að tillögu Þjóðminjasafns Íslands fasteignir með mikið minjasögulegt gildi til varðveislu í húsasafni stofnunarinnar.
4.10 Að leigja út húsnæði ríkisins á Hvanneyri sem Landbúnaðarháskóli Íslands nýtir ekki.
4.11 Að kaupa landsvæði við Dimmuborgir.
4.12 Að taka á leigu fasteignir fyrir búsetuúrræði á vegum Útlendingastofnunar.
4.13 Að kaupa eða leigja starfs- og dvalaraðstöðu fyrir starfsmenn í þjóðgörðum og á öðrum náttúruverndarsvæðum.
4.14 Að kaupa eða leigja land undir bílastæði innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls til uppbyggingar innviða.
4.15 Að kaupa eða leigja skrifstofu- eða atvinnuhúsnæði vegna þarfa einstakra ríkisstofnana verði það talið nauðsynlegt til að stuðla að bættri nýtingu og auknu hagræði í rekstri ríkisins.
4.16 Að kaupa eða leigja geymsluhúsnæði vegna þarfa ríkisstofnana.
4.17 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Fjarskiptastofu.
4.18 Að kaupa eða leigja húsnæði vegna stækkunar og endurbóta á flugskýli fyrir Landhelgisgæsluna á Reykjavíkurflugvelli.
4.19 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir Þjóðleikhúsið og Íslenska dansflokkinn.
4.20 Að nýta eignir sem heimilt er að selja sem endurgjald við kaup og leigu skrifstofu- eða atvinnuhúsnæðis vegna þarfa ríkisins.
4.21 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Vinnumálastofnun, umboðsmann skuldara og umboðsmann barna, Hugverkastofu, embætti ríkislögmanns, Persónuvernd, Framkvæmdasýsluna – Ríkiseignir, Skipulagsstofnun og Geislavarnir ríkisins.
4.22 Að kaupa eða leigja fasteign fyrir starfsemi lögreglu, tollgæslu og annarra viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu.
4.23 Að kaupa eða leigja aukna aðstöðu í námunda við Hvanneyri fyrir starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands.
4.24 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir starfsemi Háskólans á Hólum.
4.25 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir starfsemi Háskóla Íslands.
Kaup og sala hlutabréfa og aðrar ráðstafanir vegna umsýslu félaga.
5.1 Að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka hf.
5.2 Að selja eignarhlut ríkisins í Landsbankanum hf. umfram 70% hlut ríkisins af heildarhlutafé bankans.
5.3 Að selja eignarhlut ríkisins í Sparisjóði Austurlands hf.
5.4 Að nýta samningsbundinn eða lögbundinn rétt til innlausnar eða kaupa á hlutum í fjármálafyrirtækjum sem að hluta eru í eigu ríkisins.
5.5 Að nýta samningsbundinn rétt til að breyta láni Vaðlaheiðarganga hf. í langtímalán og í hlutafé eða annan rétt samkvæmt lánasamningi til að taka við hlutafé í félaginu.
5.6 Að selja eignarhlut ríkisins í Endurvinnslunni hf.
5.7 Að selja eignarhlut ríkisins í Vísindagarðinum ehf., Múlaþingi.
5.8 Að selja óverulega eignarhluti ríkisins í félögum.
5.9 Að koma á fót hlutafélögum með lágmarkshlutafé, eða allt að 5 m.kr.
5.10 Að selja eignarhluti í félögum í eigu háskóla sem þeir hafa eignast á grundvelli 26. gr. laga um opinbera háskóla, nr. 85/2008, og heimila ráðstöfun á söluandvirði eignarhluta til viðkomandi háskóla.
5.11 Að ganga til samninga við eigendur Landsnets ohf. um kaup eða tilfærslu eignarhluta í félaginu til ríkissjóðs.
5.12 Að auka við hlutafé í Farice ehf. með það að markmiði að standa undir fjármögnun á lagningu á nýjum sæstreng.
5.13 Að auka við hlutafé í opinberum félögum í því skyni að auka fjárfestingargetu eða bregðast við meiri háttar rekstrarvanda vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar.
5.14 Að koma á fót sérstöku fasteignaumsýslufélagi í eigu ríkisins sem hafi það hlutverk að fara með eignarhald og umsýslu á þeim fasteignum sem Háskóli Íslands nýtir í starfsemi sinni ásamt því að leggja félaginu til þær fasteignir sem háskólinn nýtir sem eru í eigu ríkissjóðs með útgáfu skuldabréfs eða lánalínu.
5.15 Að heimila Háskóla Íslands að kaupa eða eignast 10% hlut í Carbfix ohf.
5.16 Að heimila Háskóla Íslands að stofna sérstakt félag utan um eignarhald á rannsóknar- eða sprotafyrirtækjum sem háskólinn hefur aðkomu að.
5.17 Að heimila Háskólanum á Akureyri að auka við hlutafé í Þekkingarvörðum ehf. með það að markmiði að vinna að undirbúningi fyrir þróun og uppbyggingu á þekkingarþorpi.
Samningar um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni.
6.1 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um þróun, innleiðingu og notkun á nýju samskipta- og upplýsingakerfi fyrir Stjórnarráð Íslands til allt að tíu ára.
6.2 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um framleiðslu ökuskírteina til allt að sex ára.
6.3 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga til allt að tíu ára um rafrænt endurgreiðslukerfi virðisaukaskatts til einstaklinga búsettra erlendis.
6.4 Að ákveða að gengið verði á grundvelli útboðs til samninga um skýjaumhverfi fyrir ríkisaðila til allt að tíu ára.
Ýmsar heimildir.
7.1 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti fasteignum og landsvæðum á varnarsvæðum á Keflavíkurflugvelli sem koma á í borgaraleg not.
7.2 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti landi eða lóðum í nágrenni Keflavíkurflugvallar vegna áframhaldandi þróunar á svæðinu.
7.3 Að ganga til samninga við Minjavernd um afhendingu og endurnýjun fasteigna sem ekki eru nýttar af hálfu ríkisins en nauðsynlegt þykir að vernda, einkum vegna menningarsjónarmiða.
7.4 Að þiggja að gjöf fasteignir á Litlabæ í Skötufirði og Hraunskirkju í Keldudal til varðveislu í húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.
7.5 Að greiða kostnað vegna nauðsynlegra breytinga á húsnæði þegar stofnanir á vegum ríkisins eru í hagræðingarskyni færðar milli fasteigna í eigu ríkisins og/eða fasteigna sem ríkið hefur tekið á langtímaleigu.
7.6 Að færa innra leiguverð fasteigna sem færðar verða í umsjón Ríkiseigna nær leiguverði sambærilegra eigna á sama markaðssvæði og eftir atvikum að undirbúa breytingar á fjárheimildum vegna þessa.
7.7 Að kaupa eða leigja þrjár nýjar björgunarþyrlur fyrir Landhelgisgæsluna og selja eldri þyrlu, TF-LIF.
7.8 Að kaupa nýtt rannsóknaskip fyrir Hafrannsóknastofnun og selja eldri skip.
7.9 Að selja varðskipin Ægi og Tý.
7.10 Að selja ferjuna Herjólf III.
7.11 Að heimila Veðurstofu Íslands að endurnýja núverandi veðursjár og jafnframt að kaupa og setja upp veðursjár í öðrum landshlutum.
7.12 Að heimila sjúkrahúsum og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að taka þátt í eða eiga samstarf við fyrirtæki sem vinna að vísindarannsóknum og þróun nýjunga á sviði heilbrigðismála og læknisfræði. Samningar sem fela í sér fjárskuldbindingar skulu lagðir fyrir ráðherra heilbrigðismála og fjármála til staðfestingar.
7.13 Að afsala, í samráði við utanríkisráðuneyti, flugbrautakerfi, tengdu akbrautakerfi og flughlöðum á Keflavíkurflugvelli til Isavia ohf. enda verði þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands vegna varnar- og öryggismála tryggðar sem og varnar- og öryggishagsmunir landsins. Hafa skal samráð við fjárlaganefnd og utanríkismálanefnd Alþingis áður en heimildin er nýtt.
7.14 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna starfsemi sjálfseignarstofnana og félagasamtaka sem kostuð eru af ríkissjóði.
7.15 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóðum sveitarfélaga vegna samreksturs ríkis og sveitarfélaga.
7.16 Að nýta svigrúm sem kann að myndast vegna óreglulegra tekna ríkissjóðs eða jákvæðrar sjóðstöðu til þess að greiða inn á skuldbindingar ríkissjóðs vegna B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
7.17 Að leggja Seðlabanka Íslands til 60,8 ma.kr. í eigið fé, verði eftir því kallað á grundvelli sérstakrar heimildar í 3. mgr. 40. gr. laga nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Eftirstöðvar innkallanlegs eigin fjár færast upp við hver áramót með hækkun á vísitölu neysluverðs.
7.18 Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um nýtt fyrirkomulag eignarhalds og rekstrar fasteignarinnar Hörpu og til að yfirtaka í því sambandi skuldbindingar sem tengjast fasteigninni að hluta eða öllu leyti.
7.19 Að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs sem nemi 50–70% höfuðstóls viðbótarlána þeirra til fyrirtækja sem orðið hafa fyrir verulegu tekjutapi vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Jafnframt er honum heimilt að semja við Seðlabanka Íslands um framkvæmd á veitingu ábyrgða gagnvart lánastofnunum. Skulu lánastofnanir við lánveitingarnar uppfylla nánari skilyrði sem fram skulu koma í samningi við Seðlabankann. Í samningnum skulu tilgreind þau hlutlægu skilyrði sem lögð verða til grundvallar ákvörðunum um skiptingu ábyrgða milli lánastofnana, ásamt nánari skilyrðum um hvernig tryggja megi að fyrirgreiðsla lánastofnana byggist á skýrum, málefnalegum og gagnsæjum forsendum sem leiði til jafnræðis þeirra fyrirtækja sem leita eftir fyrirgreiðslu og hvernig reglubundinni skýrslugjöf skuli háttað. Heildarábyrgð ríkissjóðs vegna viðbótarlána getur numið frá 35–50 ma.kr.
7.20 Að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs á höfuðstól lána, að meðtöldum vöxtum, til að styðja við einstaklinga og lögaðila sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og hafa orðið fyrir tímabundnum skakkaföllum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Heimildin verður nýtt í samræmi við skilyrði sem kveðið er á um í lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Jafnframt er heimilt að semja við Seðlabanka Íslands um að annast umsýslu vegna ábyrgðar ríkissjóðs á lánum.
7.21 Að veita allt að 650 m.kr. framlag til Kríu, sem er sjálfstæður sjóður í eigu ríkisins, sem fjárfestir í sérhæfðum sjóðum sem hafa þann tilgang að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum.
7.22 Að veita Icelandair Group hf., sem er kerfislega mikilvægt fyrirtæki, sjálfskuldarábyrgð frá ríkissjóði á lánum vegna tekjufalls fyrirtækisins í tengslum við heimsfaraldur kórónuveirunnar. Heildarskuldbinding ríkissjóðs vegna þessa getur numið allt að 108 milljónum Bandaríkjadala eða sem jafngildir 90% af 120 milljóna Bandaríkjadala lánalínum til félagsins.
7.23 Að auka hlut Íslands í Alþjóðaframfarastofnuninni (IDA) fyrir allt að 979,7 m.kr. í samræmi við ákvörðun stjórnar stofnunarinnar um aukin stofnfjárframlög aðildarríkja Alþjóðabankans og sérstaka samþykkt fyrir að flýta einni greiðslu vegna 20. endurfjármögnunar stofnunarinnar um eitt ár til að takast á við áskoranir tengdar COVID-19 faraldrinum og hnattrænni hlýnun.
7.24 Að heimila ríkisaðilum í A1-hluta að semja við Fjárföng ehf., sem er félag í eigu ríkisins, um fjármögnun á minni fjárfestingum sem styðja við umbætur og hagræðingu í ríkisrekstri.

 

Gjört á Bessastöðum, 30. desember 2021.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

 

Sundurliðanir
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 30. desember 2021