Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 97/2018

Nr. 97/2018 25. júní 2018

LÖG
um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001, með síðari breytingum (ráðstafanir vegna EES-reglna).

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

1. gr.

    3. mgr. 1. gr. laganna fellur brott.

2. gr.

    2. og 3. mgr. 2. gr. laganna orðast svo:

    Kvikmyndaráð er stjórnvöldum og Kvikmyndamiðstöð Íslands til ráðgjafar um kvikmyndamálefni og gerir tillögur til ráðherra um stefnu og markmið opinberra aðgerða á sviði kvikmyndalistar.

    Ráðherra skipar átta fulltrúa í kvikmyndaráð til þriggja ára í senn, formann án tilnefningar, en hina sjö samkvæmt tilnefningum eftirtalinna aðila: Félags kvikmyndagerðarmanna, Framleiðenda­félagsins – SÍK, Samtaka kvikmyndaleikstjóra, Félags kvikmyndahúsaeigenda, Bandalags íslenskra listamanna, Félags íslenskra leikara og Félags leikskálda og handritshöfunda. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Sami maður verður ekki skipaður í sæti aðalmanns í kvikmynda­ráð oftar en tvisvar samfleytt.

3. gr.

    1. tölul. 3. gr. laganna orðast svo: Hafa umsjón með rekstri og starfsemi Kvikmyndasjóðs.

4. gr.

    Í stað 2. mgr. 4. gr. laganna koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

    Heimilt er að endurskipa forstöðumann einu sinni til fimm ára.

    Forstöðumaður fer með yfirstjórn Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Hann stýrir daglegum rekstri miðstöðvarinnar, sér um fjárreiður, reikningsskil og gerð fjárhagsáætlana og ber ábyrgð á að mið­stöðin starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Forstöðumaður ber ábyrgð á því að rekstrar­útgjöld og rekstrarafkoma miðstöðvarinnar sé í samræmi við fjárveitingar til hennar og að fjármunir hennar séu nýttir á árangursríkan hátt. Forstöðumaður ræður annað starfsfólk Kvikmynda­miðstöðvar Íslands.

5. gr.

    5. gr. laganna fellur brott.

6. gr.

    6. gr. laganna orðast svo:

    Hlutverk Kvikmyndasjóðs er að efla íslenska kvikmyndagerð og gerð kvikmynda sem hafa íslenska menningarlega og samfélagslega skírskotun, nema sérstök menningarleg rök leiði til annars, með fjárstuðningi.

    Íslensk kvikmynd í skilningi laga þessara er kvikmynd sem unnin er og kostuð af íslenskum aðilum eða er samstarfsverkefni íslenskra og erlendra aðila.

    Heimilt er að veita sérstaka sýningarstyrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvik­mynda­húsum hér á landi í hlutfalli við heildarandvirði seldra aðgöngumiða að sýningum á við­kom­andi kvikmynd. Með kvikmynd á íslensku er átt við að frumútgáfa kvikmyndar sé með íslensku tali.

    Skilyrði í lögum þessum um þjóðerni, búsetu eða skráningu hér á landi gildir ekki um lögaðila og einstaklinga sem falla undir ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. þó 5. mgr. um móttöku styrks.

    Skilyrða má móttöku styrks því að styrkþegi hafi skráð útibú eða umboðsmann hér á landi.

    Ráðherra er heimilt með reglugerð að falla frá kröfu um þjóðerni, búsetu eða skráningu hér á landi í því skyni að koma til framkvæmda ákvæðum þjóðréttarsamninga sem gerðir hafa verið við önnur ríki.

7. gr.

    7. gr. laganna orðast svo:

    Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands tekur endanlega ákvörðun um veitingu fjár­stuðn­ings úr Kvikmyndasjóði að fengnum umsögnum og tillögum frá þar til bærum aðilum sam­kvæmt reglugerð þegar slíkt á við.

    Kvikmyndaráðgjafar meta styrkumsóknir vegna kvikmyndagerðar sem berast Kvikmyndasjóði og gera tillögur um styrkveitingar á grundvelli þeirra til forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Kvikmyndaráðgjafar skulu hafa þekkingu eða reynslu á sviði kvikmynda og um þá gilda hæfisreglur stjórnsýslulaga. Forsendur sem lagðar eru til grundvallar við mat kvikmyndaráðgjafa á umsóknum skulu koma fram í reglugerð.

    Við ákvörðun styrks úr Kvikmyndasjóði skal taka tillit til styrkja sem þegar hafa verið veittir til gerðar viðkomandi kvikmyndar og sem vilyrði hafa verið gefin fyrir til að gæta þess að heildar­fjárhæð styrks verði ekki umfram þær viðmiðanir sem kveðið er á um í reglum sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu og í reglugerð. Komi í ljós að skilyrði í þessum lögum og reglugerð hafi ekki verið uppfyllt, eða kostnaður við verkefnið reynist lægri en gert var ráð fyrir í umsókn, getur komið til endurgreiðslu styrkveitingar.

8. gr.

    6. tölul. 8. gr. laganna orðast svo: Efla og kynna kvikmyndamenningu á Íslandi á sviði sögu­legrar kvikmyndalistar.

9. gr.

    Við 9. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

    Forstöðumaðurinn fer með yfirstjórn Kvikmyndasafnsins. Hann stýrir daglegum rekstri safnsins, sér um fjárreiður, reikningsskil og gerð fjárhagsáætlana og ber ábyrgð á að Kvikmyndasafn Íslands starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Forstöðumaðurinn ber ábyrgð á því að rekstrar­útgjöld og rekstrarafkoma safnsins sé í samræmi við fjárveitingar til stofnunarinnar og að fjár­munir hennar séu nýttir á árangursríkan hátt. Forstöðumaður ræður annað starfsfólk Kvik­mynda­safns Íslands.

10. gr.

    10. gr. laganna orðast svo:

    Framleiðendum kvikmynda sem hlotið hafa styrk úr Kvikmyndasjóði er skylt að afhenda Kvikmyndasafni Íslands á stafrænu formi frumskrá kvikmyndar sinnar, sýningarskrár, stiklur og streymisskrár auk útgefinna gagna sem varða kvikmyndina. Nánar skal kveðið á um framkvæmd skila í reglugerð.

11. gr.

    1. og 3. mgr. 11. gr. laganna falla brott.

12. gr.

    12. gr. laganna fellur brott.

13. gr.

    13. gr. laganna orðast svo:

    Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara og um starfsemi Kvik­mynda­sjóðs, þar á meðal um undirbúning úthlutunar og greiðslur úr sjóðnum, um megin­skiptingu fjárveitinga Kvikmyndasjóðs milli einstakra greina kvikmyndagerðar og um for­sendur og tilhögun mats, þar sem m.a. skal líta til jafnrar stöðu kvenna og karla. Þá verði í reglu­gerð kveðið á um skyldu Kvikmyndamiðstöðvar Íslands um að verða við óskum umsækjenda um endur­mat á umsóknum, um málsmeðferð kærumála, um störf kvikmyndaráðgjafa og birtingu upp­lýs­inga fyrir umsækjendur.

14. gr.

    Ákvæði til bráðabirgða í lögunum fellur brott.

15. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört á Bessastöðum, 25. júní 2018.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Lilja D. Alfreðsdóttir.


A deild - Útgáfud.: 29. júní 2018