Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 95/2020

Nr. 95/2020 7. júlí 2020

LÖG
um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997, og fleiri lögum og um brottfall laga um kirkjumálasjóð (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

I. KAFLI

Breyting á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997.

1. gr.

    4. mgr. 26. gr. laganna fellur brott.

 

2. gr.

    Lokamálsliður 31. gr. laganna fellur brott.

 

3. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Ef brýna nauðsyn ber til er kirkjuráði heimilt, á grundvelli 59. gr., að setja starfsreglur og gjaldskrá til bráðabirgða, með samþykki forseta kirkjuþings. Skulu þær gilda til næsta fundar kirkjuþings, þó ekki lengur en sex mánuði frá þeim degi er forseti kirkjuþings samþykkir þær. Starfsreglur og gjaldskrá skulu undirritaðar af forseta kirkjuráðs og forseta kirkjuþings og birtar með sama hætti og starfsreglur kirkjuþings.

    Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021.

 

II. KAFLI

Breyting á lögum um Kristnisjóð o.fl., nr. 35/1970.

4. gr.

    II. kafli laganna, Um kristnisjóð, 18.–23. gr., fellur brott.

 

III. KAFLI

Breyting á lögum um sóknargjöld o.fl., nr. 91/1987.

5. gr.

    Í stað orðanna „Jöfnunarsjóðs sókna, sbr. 5. gr.“ í 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: þjóðkirkjunnar.

 

6. gr.

    II. kafli laganna, Um Jöfnunarsjóð sókna, 5.–7. gr., fellur brott.

 

7. gr.

    III. kafli laganna, Um héraðssjóði og framlög til þeirra, 8. gr., fellur brott.

 

IV. KAFLI

Breyting á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993.

8. gr.

    2. mgr. 10. gr. laganna orðast svo:

    Kirkjugarðsstjórn sér um að láta taka allar grafir í garðinum og sér um árlegt viðhald legstaða.

 

V. KAFLI

Gildistaka og brottfall laga.

9. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

    Við gildistöku laga þessara falla brott lög um kirkjumálasjóð, nr. 138/1993.

 

Gjört á Bessastöðum, 7. júlí 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.


A deild - Útgáfud.: 22. júlí 2020