Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1739/2022

Nr. 1739/2022 11. október 2022

REIKNINGUR
Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2021.

 
Rekstrarreikningur árið 2021
Tekjur þús. kr.
  Framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga       605.000
Tekjur alls       605.000
   
Framlög  
  Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga       200.933
   
Rekstrarkostnaður  
  Annar rekstrarkostnaður          2.481
Rekstrarkostnaður samtals          2.481
   
Framlög og gjöld alls      203.414
   
  Rekstrarhagnaður 401.586
  Hreinar fjármunatekjur      136.660
   
  Tekjuafgangur ársins      538.246
   
   
Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Eignir  
  Fastafjármunir:  
  Skuldabréf  1.905.321
Fastafjármunir samtals  1.905.321
   
  Veltufjármunir:  
  Áfallnar vaxtatekjur 8.748
  Aðrar skammtímakröfur 717.250
  Næsta árs afborganir skuldabréfa 98.397
  Bankareikningar  3.163.289
Skammtímakröfur samtals  3.987.684
   
Eignir alls  5.893.005
   
Skuldir og eigið fé  
  Eigið fé:  
  Höfuðstóll  5.889.190
   
  Skammtímaskuldir:  
  Ógreiddur fjármagnstekjuskattur 1.925
  Aðrar skammtímaskuldir        1.890
Skammtímaskuldir samtals        3.815
   
Skuldir samtals        3.815
   
Skuldir og eigið fé alls  5.893.005
   
 
Sjóðstreymi árið 2021
Rekstrarhreyfingar  
  Veltufé frá rekstri:  
  Tekjuafgangur samkvæmt rekstrarreikningi 538.246
  Verðbætur skuldabréfa    (56.974)
Veltufé frá rekstri     481.272
   
  Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:  
  Skammtímakröfur (hækkun), lækkun 1.406.516
  Skammtímaskuldir (lækkun), hækkun 1.670
   1.408.186
   
Handbært fé (til rekstrar) / frá rekstri  1.889.458
   
Fjárfestingahreyfingar  
  Afborganir     111.972
Fjárfestingahreyfingar     111.972
   
   
  Lækkun (hækkun) á handbæru fé 2.001.430
   
  Handbært fé í ársbyrjun  1.161.859
   
  Handbært fé í árslok  3.163.289

 

Staðfesting ársreiknings

Við yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011 var stofnaður sérstakur fasteignasjóður, Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, sem annast fasteignir sem nýttar eru í þjónustu við fatlaða.

Á árinu 2021 nam tekjuafgangur sjóðsins 538,2 m.kr. Samkvæmt efnahagsreikningi í árslok námu eignir alls 5.893 m.kr., skuldir 3,8 m.kr. og eigið fé 5.889,2 m.kr.

Innviðaráðherra staðfestir ársreikning Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2021 með áritun sinni.

 

Reykjavík, 11. október 2022.

 

Sigurður Ingi Jóhannsson
innviðaráðherra.

Guðný Sverrisdóttir,           
formaður ráðgjafar­nefndar  
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

 

 

 

 

Áritun ríkisendurskoðanda

Til innviðaráðherra

Forsendur, hlutverk og ábyrgð ríkisendurskoðanda.

Ríkisendurskoðandi starfar á grundvelli laga nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga og siðareglur alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana. Hlutverk ríkisendurskoðanda er að tryggja að fram fari endurskoðun og eftirlit í samræmi við 4. gr. laganna.

Ríkisendurskoðandi ber húsbóndaábyrgð á störfum þeirra endurskoðenda sem starfa hjá Ríkis­endurskoðun og framkvæma endurskoðun á grundvelli laga um endurskoðendur og endurskoðun, lögum um ársreikninga og þeim almennu reglum sem þeir hlíta samkvæmt alþjóðlegum endurskoð­unar­stöðlum.

Endurskoðunin var framkvæmd í samræmi við lög nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endur­skoðun ríkisreikninga.

 

Ríkisendurskoðun, 11. október 2022.

 

Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi.

 

 

Áritun óháðra endurskoðenda

Til innviðaráðherra.

Álit.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2021. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymis­yfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn sýni glögga mynd af fjárhagsstöðu Fasteignasjóðs Jöfn­unarsjóðs sveitarfélaga 31. desember 2021, afkomu sjóðsins og breytingu á handbæru fé á árinu 2021, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur fyrir áliti.

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér á eftir. Við erum óháð Fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs og höfum starfað í samræmi við lög nr. 94/2019 um endur­skoð­endur og endurskoðun og siðareglur. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á ársreikningnum.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum.

Stjórnendur er ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikn­inga. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er að sé til staðar við gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna svik­semi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins.

Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit á ársreikningnum.

Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging þess að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Endurskoðun var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila og hún byggir á faglegri dómgreind og gagnrýnni hugsun. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:

  • Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit á reikningnum. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá reglum innra eftirlits.
  • Öflum skilnings á innra eftirliti í þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunar­aðgerðir og meta hvort það tryggir viðunandi árangur.
  • Metum hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í samræmi við reikningsskilareglur.
  • Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endur­skoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi sjóðsins.
  • Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu og innihald, þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Okkur ber skylda til að upplýsa stjórnendur sjóðsins um áætlað umfang og tímasetningu endur­skoðunarinnar. Jafnframt var upplýst um mikilvæg atriði sem fram komu við endurskoðunina, þar á meðal eftir atvikum verulega annmarka á innra eftirliti.

 

Ríkisendurskoðun, 11. október 2022.

 

Óskar Sverrisson endurskoðandi.


B deild - Útgáfud.: 19. janúar 2023