Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 153/2018

Nr. 153/2018 20. desember 2018

LÖG
um breytingu á lyfjalögum og lögum um landlækni og lýðheilsu (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra).

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI

Breyting á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum.

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. laganna:

 1. Á eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
      Lyfjaávísun hjúkrunarfræðings eða ljósmóður, sem hlotið hefur sérstakt leyfi landlæknis til ávísunar hormónatengdra getnaðarvarnalyfja og starfar þar sem heilsugæslu-, kvenlækn­inga- eða fæðingarþjónusta er veitt, telst jafnframt lyfseðill.
 2. Á eftir orðinu „dýralæknir“ í 1. málsl. 3. mgr., sem verður 4. mgr., kemur: hjúkr­unar­fræðingur eða ljósmóðir.
 3. Í stað 1. málsl. 4. mgr., sem verður 5. mgr., koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Land­læknir hefur eftirlit með lyfjaávísunum lækna, tannlækna, hjúkrunarfræðinga og ljós­mæðra. Jafnframt hefur landlæknir eftirlit með afhendingu lyfjafræðinga á lyfjum í neyðar­tilfellum.

2. gr.

    Við 12. gr. laganna bætast tveir nýir töluliðir, svohljóðandi:

 1. skilyrði fyrir leyfi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra skv. 3. mgr. 11. gr. til ávísunar lyfja, m.a. um viðbótarnám,
 2. lyf eða lyfjaflokka sem leyfi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra skv. 3. mgr. 11. gr. nær til.

II. KAFLI

Breyting á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007,
með síðari breytingum
.

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 19. gr. laganna:

 1. 1. mgr. orðast svo:
      Verði læknir, tannlæknir, hjúkrunarfræðingur eða ljósmóðir uppvís að því að ávísa lyfjum í bága við lög eða stjórnvaldsfyrirmæli eða þannig að ávísunin teljist óhæfileg skal land­læknir áminna viðkomandi. Komi áminning landlæknis skv. 14. gr. ekki að haldi getur hann ákveðið að viðkomandi skuli sviptur leyfi til að ávísa lyfjum, öllum eða einstökum flokkum, enda þyki ekki ástæða til sviptingar starfsleyfis skv. 15. gr.
 2. Í stað orðanna „lækni eða tannlækni“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: lækni, tannlækni, hjúkr­unar­fræðing eða ljósmóður.

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört á Bessastöðum, 20. desember 2018.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Svandís Svavarsdóttir.


A deild - Útgáfud.: 9. janúar 2019