Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 89/2018

Nr. 89/2018 25. júní 2018

LÖG
um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um mat á umhverfisáhrifum og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis).

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI

Breyting á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir,
nr. 7/1998, með síðari breytingum
.

1. gr.

    1. málsl. 1. mgr. 65. gr. laganna orðast svo: Stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli laga þessara, reglugerða settra samkvæmt þeim eða heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga sæta kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

II. KAFLI

Breyting á lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000,
með síðari breytingum
.

2. gr.

    Við 3. gr. laganna bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Þátttökuréttur almennings: Réttur almenn­ings til upplýsinga og réttur til að koma að athugasemdum og gögnum við málsmeðferð samkvæmt lögum þessum.

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. laganna: 

 1. 2. málsl. 1. mgr. fellur brott.
 2. Við bætast tvær nýjar málsgreinar, 6. og 7. mgr., svohljóðandi:
      Athöfn eða athafnaleysi stjórnvalda sem brýtur gegn þátttökurétti almennings á grund­velli eftirfarandi sætir kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála:
  1. 4. málsl. 3. mgr., 5. málsl. 4. mgr., 4. málsl. 5. mgr. og 8. mgr. 6. gr. um fram­kvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum,
  2. 4. málsl. 1. mgr. 8. gr. um matsáætlun,
  3. 2.–4. mgr. 10. gr. um athugun Skipulagsstofnunar og matsskýrslu,
  4. 3. mgr. og 2. málsl. 4. mgr. 11. gr. um álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfis­áhrifum,
  5. 2. og 3. málsl. 2. mgr. 13. gr. um leyfi til framkvæmda.
   Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kærur samkvæmt þessari grein fer samkvæmt lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

III. KAFLI

Breyting á lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála,
nr. 130/2011, með síðari breytingum
.

4. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna: 

 1. Í stað orðanna „er kærð“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: eða ætlað brot á þátttökurétti almenn­ings er kært.
 2. Við 1. málsl. 2. mgr. bætist: eða ætlað brot á þátttökurétti almennings.
 3. Á eftir orðinu „ákvörðun“ í 2. málsl. 2. mgr. kemur: eða ætlað brot á þátttökurétti almenn­ings.
 4. 1. málsl. 3. mgr. verður svohljóðandi: Þeir einir sem eiga lögvarinna hagsmuna að gæta geta kært stjórnvaldsákvarðanir eða ætlað brot á þátttökurétti almennings til úrskurðar­nefndarinnar.
 5. Í stað orðanna „geta þó kært eftirtaldar ákvarðanir án þess að sýna fram á lögvarða hagsmuni“ í 2. málsl. 3. mgr. kemur: teljast eiga lögvarinna hagsmuna að gæta þegar um eftirtaldar ákvarðanir og ætlað brot á þátttökurétti er að ræða.
 6. Við 3. mgr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: athöfn eða athafnaleysi stjórnvalda sem lýtur að þátttökurétti almennings samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.
 7. Í stað orðanna „stjórnvaldi því sem tók hina kærðu ákvörðun“ í 1. málsl. 5. mgr. kemur: hlutaðeigandi stjórnvaldi.
 8. Við 6. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Mál sem varða verulega fjárhagslega hags­muni aðila, hvort sem er kærða eða kæranda, skulu sæta flýtimeðferð.

5. gr.

    Lög þessi taka þegar gildi.

Gjört á Bessastöðum, 25. júní 2018.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.


A deild - Útgáfud.: 28. júní 2018