Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 27/2021

Nr. 27/2021 23. apríl 2021

LÖG
um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

I. KAFLI

Breyting á lögum um bókhald, nr. 145/1994.

1. gr.

    43. gr. laganna fellur brott.

 

2. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Þeim sem lokið höfðu fyrsta prófhluta prófs til viðurkenningar bókara fyrir 1. apríl 2021 skal gefinn kostur á að ljúka öllum prófhlutum fyrir 1. apríl 2024.

    Ráðherra skipar án tilnefningar þrjá menn í prófnefnd sem skal sjá um undirbúning og fram­kvæmd prófa samkvæmt ákvæði þessu.

    Kostnaður við prófin, þ.m.t. þóknun prófnefndarmanna, greiðist með próftökugjaldi sem ráðherra ákveður. Prófnefndin skal ljúka störfum eigi síðar en 1. apríl 2024.

 

II. KAFLI

Breyting á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997.

3. gr.

    Orðin „sbr. þó II. kafla“ í 2. mgr. 1. gr. laganna falla brott.

 

4. gr.

    4. málsl. 1. mgr. 2. gr. laganna fellur brott.

 

5. gr.

    II. kafli laganna ásamt fyrirsögn fellur brott.

 

III. KAFLI

Breyting á lögum um sölu fasteigna og skipa, nr. 70/2015.

6. gr.

    Við 1. mgr. 9. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Við gerð samnings skal fast­eigna­sali gæta að skyldum samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðju­verka, m.a. um framkvæmd áreiðanleikakönnunar og könnun á raunverulegum eiganda eftir því sem við á.

 

7. gr.

    25. gr. laganna orðast svo:

    Ef eftirlitsnefnd fasteignasala berast upplýsingar um að maður sem hefur ekki fengið löggildingu til fasteignasölu stundi slíka starfsemi, sjálfstætt eða í félagi, eða að fasteignasali fullnægi ekki lengur lögmæltum skilyrðum til löggildingar sem fasteignasali en starfi þó áfram sem slíkur skal hún með atbeina lögreglu loka viðkomandi starfsstöð eða starfsemi þegar í stað.

 

IV. KAFLI

Breyting á lögum um lausafjárkaup, nr. 50/2000.

8. gr.

    Á eftir XV. kafla laganna kemur nýr kafli, XVI. kafli, Frjáls uppboð, með einni nýrri grein, 99. gr., ásamt fyrirsögn, svohljóðandi, og breytist röð annarra kafla og greina samkvæmt því:

Uppboð.

    Sá sem ber ábyrgð á uppboði á lausafé er nefndur uppboðsstjóri.

    Uppboðsstjóri má hvorki gera boð á uppboði sjálfur né láta aðra gera það fyrir sína hönd.

    Uppboðsstjóri skal kynna uppboðsskilmála skriflega og skulu þeir lesnir upp áður en uppboð hefst.

    Í uppboðsskilmálum skal gera grein fyrir gjöldum, sem leggjast ofan á söluverð, greiðslu­skilmálum, ef ekki er um staðgreiðslu að ræða, ásamt öðrum skilmálum sem uppboðsstjóra er skylt að geta og hvenær ábyrgð á hinu selda flyst úr hendi seljanda til kaupanda.

    Munir sem bjóða á upp skulu vera til sýnis og skoðunar í hæfilegan tíma fyrir uppboð, hvort sem er á uppboðsstað eða með rafrænum hætti.

    Kaupandi uppboðsmunar getur ekki borið fyrir sig galla á honum, nema hann svari ekki til þess heitis er hann var auðkenndur með við söluna, seljandi hafi haft svik í frammi eða almennt sé talið óheiðarlegt að skjóta sér undan ábyrgð.

 

V. KAFLI

Breyting á höfundalögum, nr. 73/1972.

9. gr.

    1. málsl. 8. mgr. 25. gr. b laganna fellur brott.

 

VI. KAFLI

Brottfall laga um verslunaratvinnu,nr. 28/1998.

10. gr.

    Lög um verslunaratvinnu, nr. 28/1998, falla úr gildi.

 

VII. KAFLI

Brottfall laga um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga
eða hagfræðinga, nr. 27/1981
.

11. gr.

    Lög um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, nr. 27/1981, falla úr gildi.

 

VIII. KAFLI

Breyting á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991.

12. gr.

    23. tölul. 1. mgr. 10. gr. laganna fellur brott.

 

13. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 23. apríl 2021.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.


A deild - Útgáfud.: 29. apríl 2021