Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 156/2022

Nr. 156/2022 21. janúar 2022

REGLUR
um ótímabundna ráðningu akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands.

1. gr.

Markmið.

Reglur þessar gilda um ótímabundna ráðningu akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands sbr. 1. og 4. mgr. 17. gr. laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og III. kafla reglna fyrir Land­búnaðarháskóla Íslands nr. 366/2020. Ótímabundin ráðning að lokinni tímabundinni ráðningu byggir á heildstæðu faglegu mati á frammistöðu og árangri akademísks starfsmanns í rannsóknum, kennslu, stjórnun og þjónustu í þágu Landbúnaðarháskóla Íslands og samfélagsins.

 

2. gr.

Tímabundin ráðning.

Upphafleg ráðning akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands skal að jafnaði vera tímabundin til fimm ára, hvort sem um er að ræða fullt starf eða hlutastarf. Þegar um er að ræða veikindaleyfi, fæðingarorlof eða aðrar málefnalegar ástæður sem haft geta áhrif á starfsafköst, er rektor heimilt að framlengja tímabundna ráðningu viðkomandi um allt að tvö ár. Slík framlenging skal rökstudd sérstaklega og skal rökstuðningurinn fylgja umsókninni að framlengdu tímabili liðnu.

 

3. gr.

Umsókn um ótímabundna ráðningu.

Hyggist akademískur starfsmaður óska eftir ótímabundinni ráðningu skal hann sækja um það til rektors að jafnaði eigi síðar en níu mánuðum áður en tímabundinni ráðningu lýkur. Nota skal rafrænt umsóknareyðublað fyrir ótímabundna ráðningu, þar sem umsóknargögn eru tiltekin. Með umsókn skal umsækjandi leggja fram greinargerð, að hámarki 1.500 orð, um störf sín frá upphafi tíma­bundinnar ráðningar við Landbúnaðarháskóla Íslands við rannsóknir, kennslu, stjórnun og þjónustu. Með umsókn skal einnig fylgja rita- og ferilskrá, allt að fimm helstu ritverk sem hafa verið birt frá upphafi tíma­bundinnar ráðningar og framlag umsækjanda til ritverkanna þegar um fjölhöfundaverk er að ræða. Þá skal gera grein fyrir rannsóknum, kennslu, stjórnun og þjónustu, sbr. 6. gr. þessara reglna.

Einungis skal senda með umsókninni gögn sem tengjast starfstímabili hinnar tímabundnu ráðn­ingar. Umsækjandi skal tilgreina fjóra einstaklinga sem samþykkt hafa að veita umsögn um verk hans. Þeir skulu vera viðurkenndir sérfræðingar á sviði umsækjanda og a.m.k. tveir þeirra starfa utan Landbúnaðarháskóla Íslands.

Rektor sendir umsóknina til framgangs- og fastráðningarnefndar Landbúnaðarháskóla Íslands sem aflar umsagnar viðkomandi deildar og a.m.k. tveggja af þeim fjórum sérfræðingum sem umsækj­andi gefur upp. Heimilt er að leita eftir umsögnum annarra utanaðkomandi sérfræðinga til viðbótar. Að því búnu gerir nefndin tillögu til rektors um hvort umsækjandi skuli ráðinn ótíma­bundinni ráðn­ingu. Hafi umsækjandi fengið framgang á síðustu 12 mánuðum má vísa til þeirrar umsóknar. Umsækj­andi ber ábyrgð á að uppfæra umsóknina eftir því sem við á fyrir ótímabundna ráðningu.

 

4. gr.

Framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands.

Rektor skipar framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands. Í nefndinni sitja samtals þrír fulltrúar. Gæta skal þess að hlutfall kynjanna í nefndinni sé sem jafnast, sbr. lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Vísindanefnd tilnefnir fjóra fulltrúa, tvo af hvoru kyni og velur rektor tvo þeirra til að koma til móts við áðurnefnd sjónarmið og hinir verða varamenn. Auk þess skipar rektor formann án tilnefningar. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn. Um sérstakt hæfi nefndarmanna gilda ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Heimilt er að leita út fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands sé þess þörf til að manna nefndina. Í nefndina má skipa þá eina sem hlotið hafa prófessorshæfi. Enn fremur skal miða við að þeir sem skipaðir eru í nefndina hafi viðamikla reynslu af rannsóknum, kennslu og akademískum stjórnunarstörfum. Ef atkvæði í nefnd­inni falla jöfn sker atkvæði formanns úr um niðurstöðuna.

 

5. gr.

Ákvörðun um ótímabundna ráðningu.

Framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands metur störf umsækjanda á grund­velli umsóknargagna auk umsagna deildar og sérfræðinga og gerir rökstudda tillögu til rektors um hvort ráða beri umsækjanda ótímabundið. Nefndinni er heimilt að leita eftir umsögnum sérfræð­­inga til viðbótar við þær umsagnir sem þegar hafa verið veittar. Þegar álit nefndarinnar liggur fyrir veitir hún umsækjanda 14 daga frest til þess að koma andmælum á framfæri, ef ekki er mælt með ótímabundinni ráðningu. Nefndin tekur afstöðu til andmæla og metur hvort þau gefi tilefni til breyt­inga á áliti nefndarinnar. Rektor tekur endanlega ákvörðun, að fenginni tillögu framgangs- og fastráðn­ingar­nefndar um hvort veitt verði ótímabundin ráðning. Niðurstaða rektors skal liggja fyrir að minnsta kosti þremur mánuðum áður en tímabundinni ráðningu umsækjanda lýkur.

 

6. gr.

Mat á umsókn um ótímabundna ráðningu.

Leggja skal heildstætt mat á umsókn um ótímabundna ráðningu og hvort umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem eðlilegt er að gera frá ráðningu í tímabundið starf við Landbúnaðarháskóla Íslands. Mikilvægt er að litið sé til allra starfsþátta sem heyra til akademískra starfa við háskólann (rann­sókna, kennslu, stjórnunar og þjónustu við samfélag og atvinnulíf) og tillit tekið til áherslna umsækj­anda og þarfa viðkomandi starfseiningar. Við matið skulu deild og framgangs- og fastráðn­ingarnefnd horfa til eftirfarandi þátta, byggt á umsókn og fylgigögnum sem og umsögnum sérfræð­inga og meta eftir því sem við á. Ekki er gerð krafa um að umsækjandi uppfylli öll atriðin. Þau eru til viðmiðunar og án forgangsröðunar til að auðvelda umsækjendum að gera grein fyrir störfum sínum og mats­aðilum að meta fjölbreytt framlag starfsfólks.

1. Rannsóknir.

Rannsóknaferill umsækjanda skal metinn frá ráðningu í tímabundið starf við Landbúnaðar­háskóla Íslands. Horft er til eftirfarandi þátta eftir því sem við á, miðað við starfsheiti og starfs­skyldur umsækjanda:

 1. Virkni, sjálfstæðis, frumkvæðis og áhrifa í rannsóknum.
 2. Fjölda rannsóknastiga og umfangs rannsókna.
 3. Birtingarvettvangs sem gerir strangar fræðilegar kröfur.
 4. Framlags umsækjanda þegar um fjölhöfundaverk er að ræða.
 5. Álitsgerða og skýrslna sem umsækjandi hefur sent frá sér í frágenginni mynd.
 6. Hlutverks við fjármögnun vísindarannsókna hér á landi og erlendis.
 7. Að hvaða marki umsækjandi er leiðandi í samstarfsverkefnum.
 8. Reynslu, virkni og framlags í alþjóðlegu og innlendu rannsóknasamstarfi.
 9. Rannsóknaáforma umsækjanda og verka í vinnslu.

2. Kennsla.

Kennsluferill umsækjanda skal metinn frá ráðningu í tímabundið starf við Landbúnaðarháskóla Íslands. Horft er til eftirfarandi þátta eftir því sem við á, miðað við starfsheiti og starfsskyldur umsækj­anda:

 1. Gæða kennslu, m.a. með hliðsjón af kennslukönnunum.
 2. Samþættingar rannsókna og kennslu.
 3. Fjölbreytni í kennsluaðferðum.
 4. Þátttöku í verkefnum á sviði kennsluþróunar.
 5. Reynslu og árangurs umsækjanda af leiðbeiningu lokaverkefna, meðal annars í rannsókna­tengdu framhaldsnámi.

3. Stjórnun.

Stjórnunarferill umsækjanda gagnvart fræðasamfélaginu skal metinn frá ráðningu í tímabundið starf við Landbúnaðarháskóla Íslands. Horft er til eftirfarandi þátta eftir því sem við á, miðað við starfsheiti og starfsskyldur umsækjanda:

 1. Setu í nefndum, starfshópum eða annarrar stjórnunar á vegum deildar eða námsbrauta.
 2. Setu í nefndum, starfshópum eða annarrar stjórnunar á vegum rektors eða háskólaráðs.
 3. Annarra akademískra stjórnunarstarfa hér á landi eða erlendis, byggt á sérfræðiþekkingu umsækjanda.
 4. Að hve miklu leyti umsækjandi hefur haft leiðandi hlutverk við stjórnun.

4. Þjónusta – tengsl við samfélag og atvinnulíf.

Þjónusta umsækjanda við samfélag og atvinnulíf í krafti sérþekkingar sinnar frá ráðningu í tíma­bundið starf við Landbúnaðarháskóla Íslands. Horft er til eftirfarandi þátta og hvernig þeir tengjast stefnu Landbúnaðarháskóla Íslands um virka þátttöku:

 1. Álitsgerða og skýrslna sem ætlaðar eru aðilum utan akademíunnar.
 2. Erinda á málþingum, málstofum eða fundum sem ekki falla undir akademískan vettvang, hér á landi og erlendis.
 3. Annars konar miðlunar sérþekkingar, sem ekki fellur undir akademískan vettvang, til hags­bóta fyrir íslenskt samfélag og á alþjóðavettvangi.
 4. Hagnýtingar rannsókna.
 5. Setu í ritstjórn bóka og tímarita almenns eðlis sem byggja á fræðilegri sérþekkingu.
 6. Almenns fræðsluefnis og þýðinga, byggðra á fræðilegri sérþekkingu.
 7. Þátttöku í starfi fagfélaga.

 

7. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 1. mgr. 17. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Reglurnar taka þegar gildi og taka við af reglum um nýráðningar og fram­gang akadem­ískra starfs­manna við Landbúnaðarháskóla Íslands dags. 20. október 2012. Reglurnar verða einnig aðgengilegar á vefsíðu háskólans, líkt og aðrar reglur sem háskólaráð setur. Reglurnar skulu endur­skoðaðar þremur árum eftir gildistöku.

 

Samþykkt af háskólaráði Landbúnaðarháskóla Íslands, 21. janúar 2022.

 

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir rektor.


B deild - Útgáfud.: 7. febrúar 2022